ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรมตอบแบบสอบถาม

AssetWise Club ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

กิจกรรมตอบแบบสอบถาม

รางวัลที่ 1 สติ๊กเกอร์ไลน์ Mr.Wise&Friends จำนวน 100 รางวัล

1. คุณสุกัญญา ไกรณิชกุล Atmoz ลาดพร้าว71
2. คุณวิภาพร ชำนาญกิจ Episode Condo
3. คุณปิยะมาศ ภวภูตานนท์ฯ Modiz Interchange
4. คุณพนิตา เจริญผลารักษ์ Episode Condo
5. คุณอรวี วุฒิไทย Atmoz ลาดพร้าว71
6.คุณพิมพ์พิศา ขำทา Modiz Ratchada 32
7. คุณสุขศิริ พรหมพันธ์ชัย H2 Condo
8. คุณคณิตา นาคแป้น Brown Condo Ratchada 32
9. คุณลดาวัลย์ พรมมา Modiz Ratchada 32
10. คุณศุภรัศมิ์ ต้นจำปา Atmoz ลาดพร้าว71
11. คุณมานพ หัสดร Atmoz ลาดพร้าว71
12. คุณณัฏฐ์จิภา จำปาโท Brown Condo Ratchada 32
13. คุณอดุลศักดิ์ สังข์เกิด Wynn Condo Phahol 52
14. คุณพนิตธิดา ศรีสำอางค์ Brown Condo Ratchada 32
15. คุณไตรภพ วุฒิไทย Atmoz ลาดพร้าว71
16. ร.ท.เอกลักษณ์ แก้วปรารถนา Wynn Condo Phahol 52
17. คุณพฤกษา เลิศวิจิตรจรัส Esta Bliss Condo
18. คุณนันทวรรณ​ วิไลศิลปดีเลิศ Brown Condo Ratchada 32
19. คุณกมล จึงอภิโสดม Brown Condo Ratchada 32
20. คุณสุภนิช พรมมา Modiz Ratchada 32
21. คุณธนมน สุธีรภาคย์ Modiz Ratchada 32
22. คุณรัชนีพร ศรีโพธิ์ชเาง Atmoz ลาดพร้าว71
23. คุณปุริมปรัชญ์ จินดาจิธาวัฒน์ Atmoz ลาดพร้าว71
24. คุณวรภัต ครรชิตานุรักษ์ Wynn Condo Chokchai4
25. คุณปวีณ์นุช พรประเสริฐสม Wynn Condo Chokchai4
26. คุณชยิสรา เอมโอช Atmoz ลาดพร้าว71
27. คุณยุรีพร ศรีโพธิ์ช้าง Atmoz ลาดพร้าว71
28. คุณนาฝีซ๊ะ เก็มเด็น Wynn Condo Chokchai4
29. คุณไตรภพ เลิศธนะแสงธรรม Wynn Condo Chokchai4
30. คุณราตรี นินละเอียด H2 Condo
31. คุณอมร กิตติวรคุณวุฒิ Atmoz ลาดพร้าว71
32. คุณปัญญา รักษาสิริ Atmoz ลาดพร้าว71
33. คุณปานิสรา นิลกำแหง H2 Condo
34. คุณหทัยยิกา วิรัตนโท H2 Condo
35. คุณสุชาดา ปสุวัฒนกุล Brown Condo Ratchada 32
36. คุณพัชรี Atmoz ลาดพร้าว71
37. คุณปริศนา มังสา Modiz Interchange
38. คุณชัญญา สินบัว Atmoz ลาดพร้าว71
39. คุณนพวรรณ พรวิลาศสิริ Atmoz ลาดพร้าว71
40. คุณธนกร จันทร์กระจ่าง Atmoz ลาดพร้าว71
41. คุณกำพล ทองมี Atmoz ลาดพร้าว71
42. คุณวิบูลย์ ศิริมาวิเศษ Wynn Condo Chokchai4
43. คุณรมย์ชลี ธนบดีพรอนันต์ Brown Condo Ratchada 32
44. คุณวัฒนา เลิศพัฒนพงศ์ Modiz Station
45. คุณณัฐพร ชัยชัชวาล Esta Bliss Condo
46. คุณรัฐวิชญ์ เจริญสินชวกรณ์ Wynn Condo Phahol 52
47. คุณอัครวัฒน์ อนันตโสภณกุล Modiz Ratchada 32
48.คุณธนวินท์ สันทนาประสิทธิ์ Atmoz ลาดพร้าว71
49. คุณปุณณรีย์ รวีรัฐวรกรณ์ Atmoz ลาดพร้าว71
50. คุณธงชัย ศิลป์สรรค์ศิริ Brown Condo Ratchada 32
51. คุณธนาภรณ์ ทิวพลายงาม Atmoz ลาดพร้าว71
52. คุณสรรณ โถน้อย Brown Condo Ratchada 32
53. คุณพิชญ์สินี สุขสง Modiz Ladpro 18
54. คุณชินมน ประจักษ์รัตนกิจ Wynn Condo Chokchai4
55. คุณธิดารัตน์ เขตนิล Atmoz ลาดพร้าว71
56. คุณพีรญา พาชิยานุกูล Wynn Condo Chokchai4
57. คุณอาภาภรณ์ อังสาชน Brown Condo Ratchada 32
58. คุณธนชัย โอชะกลิ่น Kave Condo
59. คุณศุภัตรา สันทนาประสิทธิ์ Atmoz ลาดพร้าว71
60. คุณพรปวีณ์ ตันศิริ Modiz Interchange
61. คุณสุชาดา ชาญถิ่นดง Kave Condo
62. คุณนันทกร ยิ่งยงค์ Modiz Ratchada 32
63. คุณวิชัย ต่อเติมกิจชัย Atmoz ลาดพร้าว71
64. คุณปิติพงษ์​ คง​เจริญ​ Modiz Ratchada 32
65. คุณนัฐวุฒิ อินทวัฒน์ Wynn Condo Phahol 52
66. คุณภูริต พุฒิธีรวุฒิ Modiz Interchange
67. คุณประณิธิ กาวารี H2 Condo
68. คุณวนิดา อรุณามตะ Brown Condo Ratchada 32
69. คุณโศรยา บุญนาสำโรง Brown Condo Ratchada 32
70. คุณจตุพร. มโนพัฒนกร ระบุ
71. คุณปาลิดา ธนชัยกรกุล Modiz Ladpro 18
72. คุณพนิดา นิรมาณ Atmoz ลาดพร้าว71
73. คุณเศรษฐภักค์ เลิศพิทักษ์สิทธิ์ Wynn Condo Chokchai4
74. คุณชลาลัย อมาตยกุล Modiz Interchange
75. คุณปัทมา แสงอินทร์ Esta Bliss Condo
76. คุณนลิน แดนวิวัฒน์เดชา Modiz Interchange
77. คุณวสันต์พรรษ ตาลดี Brown Condo Ratchada 32
78. คุณณัฐณิชา ไวโรจนกิจ Brown ห้วยขวาง รัชดา
79. คุณภัคภร เจริญรัตน์ Atmoz ลาดพร้าว71
80. คุณตรีวิทย์ ชาครีย์เวส Brown ห้วยขวาง รัชดา
81. คุณเอมิกานต์ ยิ่งเจริญ Brown Condo Ratchada 32
82. คุณศิริอร สุวรรณพานิช Modiz Ladpro 18
83. คุณศุภชัย. เสือเอก Modiz Interchange
84. คุณจิรายุ ภักดียิ่งยง Esta Bliss Condo
85. คุณวิวัฒน์ สีหาบุญทอง Brown ห้วยขวาง รัชดา
86. คุณธนวินท์ งามจรัส Modiz Ratchada 32
87. คุณเยาวลักษณ์ กองภา Atmoz ลาดพร้าว71
88. คุณนัทธมน รุ่งทิวาพรชัย Modiz Ladpro 18
89. คุณศิวนาถ พิเชียรกาญจน์ Wynn Condo Chokchai4
90. คุณวโรดม คงหนู Modiz Ladpro 18
91. คุณธนิษฐา เสริมศรี Wynn Condo Chokchai4
92. คุณเกวลี ขาวทุ่ง Brown Condo Ratchada 32
93. คุณชันวัฒน์ เหลืองสีนาค Brown Condo Ratchada 32
94. คุณยศสรัล เรืองคง H2 Condo
95. คุณวีรยุทธ วงษ์ดี Esta Bliss Condo
96. คุณศิโรรัตน์ เรืองคง H2 Condo
97. คุณกมลชนก เกื้อชาติ Modiz Ladpro 18
98. คุณสิริมนต์ ขจรศิริพงษ์ Episode Condo
99. คุณสุจิตรา เอี่ยมสำอางค์ H2 Condo
100. คุณปิ่นลักษณ์ เจริญสินชวกรณ์ Wynn Condo Phahol 52
*ผู้โชคดีสามารถรับสติ๊กเกอร์ไลน์ได้ที่
(คลิกเพิ่มเพื่อน……แจ้งชื่อ…..โครงการ….ลำดับที่….) ได้เลย

 

รางวัลที่ 2 เครื่องฟอกอากาศ xiaomi air purifier 2 จำนวน 3 รางวัล ได้แก่

1.คุณนรัฐภรณ์ ปานนวม Brown ห้วยขวาง รัชดา
2.คุณวโรดม คงหนู Modiz Ladpro 18
3.คุณธนชัย โอชะกลิ่น Kave Condo

ผู้โชคดียืนยันสิทธิ์กลับมาได้ที่ Line@ AssetwiseClub (แจ้งชื่อ….โครงการ….เบอร์โทรติดต่อกับ)

 

รางวัลที่ 3 Gift Voucher Supersport มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 3 รางวัล

1.คุณเทพฤทธิ์ ศรีรัฐณไพศาล Atmoz ลาดพร้าว71
2.คุณกวินภพ กิติโชตน์กุล Modiz Ratchada 32
3.คุณธันย์ชนก เปลี่ยนสีทอง Modiz Ladpro 18

ผู้โชคดียืนยันสิทธิ์กลับมาได้ที่ Line@ AssetwiseClub (แจ้งชื่อ….โครงการ….เบอร์โทรติดต่อกับ)

 

รางวัลที่ 4 บัตรชมภาพยนตร์ major จำนวน 50 รางวัล (รางวัลละ 2 ที่นั่ง)

1.คุณศิริรักษ์ ตันติเจริญวิโรจน์ Atmoz 71
2.คุณเอกชัย อำนาจเรืองไกร Episode Condo
3. คุณชันวัฒน์ เหลืองสีนาค Brown Condo Ratchada 32
4. คุณพุฒิพัฒน์ มลิทอง Atmoz ลาดพร้าว71
5. คุณศุภรัศมิ์ ต้นจำปา Atmoz ลาดพร้าว71
6. คุณเยาวเรศ จุติกุลทรัพย์ Modiz Ratchada 32
7. คุณวชัญญา บุตรตะโยธี Wynn Condo Chokchai4
8. คุณชัชวาล จรัสวสันต์ Wynn Condo Chokchai4
9. คุณอัญชลี วุฒิไทย Atmoz ลาดพร้าว71
10. คุณสุรวงศ์ Modiz Ratchada 32
11. คุณกอบทอง ลาดคุ้ม Brown Condo Ratchada 32
12. คุณอนุชิต สุขใส Modiz Ratchada 32
13. คุณจิณณพัต อินทสุวรรณ Atmoz ลาดพร้าว71 
14. คุณศิโรรัตน์ เรืองคง H2 Condo
15. คุณกรวิกา จงเจริญ Brown Condo Phahol 67
16. คุณเพชรรัตน์ รุ่งสว่าง Modiz Interchange
17. คุณณัฐณิชา ไวโรจนกิจ Brown ห้วยขวาง รัชดา
18. คุณสุธาวัฒน์ ลืมอินทร์ Modiz Ratchada 32
19. คุณชลลดา สุทธิวิไชย Modiz Ratchada 32
20. คุณสุธรรม รสหวาน Atmoz ลาดพร้าว71 
21. คุณกมลชนก เกื้อชาติ Modiz Ladpro 18
22. คุณอุณหภูมิ อุดมการเกษตร Brown Condo Ratchada 32 
23. คุณรวินท์นิภา ห่านตระกูล Brown Condo Ratchada 32
24. คุณวิภาดา สมหวัง Modiz Station
25. คุณอลิสา แสงภู่วงษ์ Modiz Ratchada 32
26. คุณธนวินท์ สันทนาประสิทธิ์ Atmoz ลาดพร้าว71 
27. คุณบดืนทร์ เลิศพฤกษ์สุกิจ Wynn Condo Chokchai4
28. คุณปิยะณัฐ อุ่นใจ Wynn Condo Chokchai4
29. คุณจิตธีร์ สวนทอง Modiz Ratchada 32
30. คุณวรพรรณ สุภาพผล Wynn Condo Chokchai4
31. คุณธนาภรณ์ ทิวพลายงาม Atmoz ลาดพร้าว71 
32. คุณธิดาพร ฉวีภักดิ์ Episode Condo
33. คุณอัญชนา แดงเกื้อสกุล Wynn Condo Phahol 52
34. คุณวุฒิชัย อริยะชัยประดิษฐ์ Atmoz ลาดพร้าว71 
35. คุณจิดาภา รุสกุล Atmoz ลาดพร้าว71 
36. คุณสรรณ โถน้อย Brown Condo Ratchada 32
37. korakit angkametarkorn Brown ห้วยขวาง รัชดา
38. คุณทิฆัมพร ฐานสมบูรณ์ Brown Condo Ratchada 32
39. คุณวิโรจน์ ยศแสน Brown ห้วยขวาง รัชดา
40. คุณศุภชัย เสือเอก Modiz Interchange
41. Ratchaneeporn Sripochang Atmoz ลาดพร้าว71
42. คุณจามจุรี สืบวงษ์ Kave Condo
43. คุณอรอนงค์ รอดพันธ์ Wynn Condo Phahol 52
44. คุณปัญญา รักษาสิริ Atmoz ลาดพร้าว71 
45. คุณภาสกร พลเขตต์ Atmoz ลาดพร้าว71 
46. คุณยศวัฒน์ สิทธิอริยานนท์ Brown Condo Ratchada 32
47. คุณวิชุดา ​สุรวัฒนาวรรณ Modiz Station
48. คุณธันย์ชนก เปลี่ยนสีทอง Modiz Ladpro 18
49. คุณอธิวัฒน์ จรรยารักษ์ Brown Condo Phahol 67
50. คุณสิริมนต์ ขจรศิริพงษ์ Episode Condo

ผู้โชคดียืนยันสิทธิ์กลับมาได้ที่ Line@ AssetwiseClub (แจ้งชื่อ….โครงการ….เบอร์โทรติดต่อกับ)

: หมายเหตุ

  • ทีมงานจัดส่งรางวัลไปที่นิติฯประจำโครงการเท่านั้น
  • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นแทนได้

  • ผู้ร่วมกิจกรรมต้องเป็นเฉพาะสมาชิก AssetWiseClub เท่านั้น (เป็นเจ้าของร่วมหรือผู้เช่า)
  • ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • การตัดสินของทีมงานถือเป็นสิ้นสุด

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า