โครงการ KAVE AVA เจ้าของโครงการ บริษัท ทียู พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด ที่ตั้งสำนักงาน เลขที่ 9 ซอยรามอินทรา 5 แยก 23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 ทุนจดทะเบียน 11,000,000 บาท (ชำระเต็มจำนวน) ประธานเจ้าหน้าบริหาร นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์  โครงการ เคฟ เอวา เป็นอาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชั้น 5 อาคาร จำนวนห้องชุดพักอาศัย 1,278 ห้อง ,ร้านค้า 13 ห้อง ที่ตั้งโครงการ ถนนเชียงราก ตำบลบางหวายใต้ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี บนโฉนดที่ดิน 1531, 198158, 198157, 198156 ขนาดที่ดินโดยประมาณ 11-0-18.7 ไร่ เจ้าของโครงการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน มีภาระผูกพันกับสถาบันทางการเงินธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)ใบอนุญาตก่อสร้างเลขที่ 279/2564 เริ่มก่อสร้างประมาณเดือน ธันวาคม 2564 และคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือน มีนาคม 2566 จะจดทะเบียนเป็นอาคารชุดเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ ผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบชำระค่าเงินกองทุน และค่าใช้จ่ายส่วนกลางตามที่กำหนดในข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ และขนาดพื้นที่ห้องเพื่อให้เกิดความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า